Vogeldorp

Kijk voor een uitgebreide geschiedenis inclusief voetnoten op de Wikipedia over Vogeldorp.
De documenten hieronder zijn zoveel mogelijk gerangschikt van recent (bovenaan) naar oud.

Verslag woonstarters, 20 maart 2022 – pdf inclusief onderliggende interviews – pdf

Aanbiedingsbrief complexplan Vogeldorp d.d. 29 november 2021 – pdf

AvecoDeBondt, Eindverslag grondwater en zettingsmonitoring, 3 november 2021 – pdf

Buro Regen en Water Vogeldorp Rainproof, september 2021, flyer – pdf, klimaatrapport – pdf, participatierapport – pdf

Rapport bomen Vogeldorp van Nationale Bomenbank, 15 maart 2021, pdf, overzichtskaart – pdf, begeleidende brief – pdf

Verslag bewonersenquete ‘Groen en gemoedelijk’, 6 november 2020 – pdf, vragenlijst – pdf, English summary – pdf

Duyts rapport, beantwoording constructieve vragen Vogeldorp en Disteldorp, 14 juli 2020 – pdf

Gespreksverslag Verenigd Vogeldorp – stadsdeel Noord n.a.v. enquete, 18 maart 2021 – pdf

Inventarisatie archiefgegevens grondwaterpeil en bodemdaling Vogeldorp, 10 oktober 2019 – pdf

Berichtje in Nieuws uit de Wijk over Verenigd Vogeldorp, nr. 30, september 2019 – jpg

Overzicht putten in Vogeldorp, juli 2019 – pdf

Wateroverlast 15 juni 2019 – pdf

Naderen motivering tegenstem De Key, april 2019 – pdf

Factsheet Vogeldorp De Key, april 2019 – pdf

Afspraken/schikking De Key e.a., 4 april 2019 – pdf

Vaststellingsovereenkomst, 19 oktober 2017 – pdf

Memo huurdersparticipatie in VvE’s, De Key – 6 december 2016 – pdf

Rapportage wateroverlast VvE Vogeldorp te Amsterdam, 1 november 2016 – pdf

Inventarisatie Bodemkwaliteit Vogeldorp, 10 maart 2016 – pdf

TNO-rapport, fase 3: Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetermethoden, 2 september 2014 – pdf

Cultuurhistorische verkenning Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot, gemeente Amsterdam, augustus 2014 – pdf

Besluit aanwijzing rijksbeschermd stadsgezicht, 3 maart 2014 – pdf

Bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II, juni 2013 – pdf

Toelichting aanwijzing rijksbeschermd stadsgezicht, 2012 – pdf

Vonnis rechtszaak over kosten vloerherstel VvE – De Key, 19 december 2012 – pdf

TNO-rapport, fase 2: Bepalen van het effect, het risico en de uitvoerbaarheid van het verlagen van de grondwaterstand in Disteldorp met behulp van drainage, 14 juli 2011 – pdf en bijlagen daarbij – pdf

TNO-rapport, fase 1: Onderzoek naar de bouwkundige en bouwfysische staat van de woningen, 14 april 2010 – pdf en bijlagen daarbij – pdf

Dagvaarding De Key door VvE, 24 december 2009 – pdf

Melding 1765 wet bodembescherming – sanering afgerond en goed uitgevoerd, 9 april 2009 – pdf

Fugro onderzoek, drainageplan Disteldorp en Vogeldorp, 8 september 2006 – pdf

Marietta Haffner en Marja Elsinga (TU Delft), Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp, Habiforum, september 2006 – pdf

Geschiktheidsverklaring grond, 7 mei 2003 – pdf

Splitsingsakte VvE Vogeldorp, 1 mei 2003 – pdf, splitsingstekening – pdf en het toepasselijke Modelreglement 1992 – pdf

Uitvoeringsnotitie woonomgeving Dorpen, februari 2003 – pdf

Brief verkoop woningen De Key, 18 februari 2003 – pdf

Rapport bouwadviesbureau Strackee d.d. 6 januari 2003 – pdf

Toelichting huurverhoging 2002 De Key – pdf

Buurtkrant Vogelbuurt-IJplein 2001, berichtje ‘Vogeldorp in de steigers’ – pdf

Toelichting huurverhoging 2001 De Key – pdf

Informatieboek renovatie deel 2 Vogeldorp en Disteldorp, maart 2001 – pdf

Informatieboek renovatie deel 1 en 2 Vogeldorp en Disteldorp, omstreeks 2000/2001 – pdf

Brief De Key aan Vrije Vogels afspraken rond huur, 4 januari 2001 – pdf

Redengevende omschrijving bij besluit Vogeldorp als gemeentelijk monument aan te wijzen, 2000 – pdf

Woonomgevingsplan De Nijl Architecten, 26 oktober 2000 – pdf

Openstaande acties Vogeldorp/Disteldorp, De Key, 20 september 2000 – pdf

Renovatieplan & toelichting Vogeldorp en Disteldorp, werkbezoek Guusje ter Horst, 12 juli 2000 – pdf

Bescherming Vogeldorp en Disteldorp, maart 2000 – pdf

Afspraken zittende en nieuwe huurders, datum onbekend, vermoedelijk omstreeks 2000 – pdf

Toelichting huurverhoging 2000 De Key – pdf

Memo puntentelling en huurprijs De Key, 20 september 2000 – pdf

Uitgangspunten De Nijl Architecten, 20 juli 1999 – pdf

Statuten Stichting De Wiekslag, 2 maart 1998 – pdf

KvK-uittreksel Stichting De Wiekslag, 2 maart 1998 – pdf

Akkoordverklaring OTT, 12 februari 1998 – pdf

Slotdocument van het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT), 12 februari 1998 – pdf

Antwoord fase 3, auteur onbekend, vermoedelijk in 1998 geschreven – pdf

Radio-interview Van der Eem en Van Vooren in het VPRO-radioprogramma OVT d.d. 12 oktober 1997 – mp3

M. van der Eem en C. van Vooren, Grote stadsmens en niettemin dorpeling, Maatschappelijke en historische betekenissen van de tuindorpen Disteldorp, Vogeldorp en tuindorp Oostzaan, Vrije Universiteit, oktober 1997 – pdf

Informatiebrochure voor bewoners Het Woningbedrijf Amsterdam, september 1996 – pdf

D66 fractiebulletin Amsterdam-Noord, thema: toekomst tuindorpen, 1996 – pdf

Brief Vrije Vogels, 20 mei 1996 – pdf

Woningbedrijf Amsterdam, ‘Project Voorstel. Plan van aanpak 3 tuindorpen in Noord: Tuindorp Oostzaan, Disteldorp, Vogeldorp‘, december 1995 – pdf

’Vogeldorp moet blijven voor mensen met laag inkomen’, vermoedelijk krantenartikel, vermoedelijk verschenen in 1995 – pdf

Woonwensen onderzoek Disteldorp, december 1994 – pdf

Bewonersenquête Vogeldorp, Spaan, Munnikendam en Nelis, 10 september 1993 – pdf

Frank Smit, ‘Vogeldorp als bijzonder complex in toekomstig wooncentrum rond het IJ’, 10 september 1993 – pdf

Frank Smit, Reactie op de Uitgangspunten voor een plan van aanpak voor Vogeldorp, 5 april 1993 – pdf

Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940, Bakker en Van de Poll, passage betreffende Vogeldorp, 1992 – pdf

Onderzoek naar mogelijkheden behoud tuinwijkjes, artikel van vermoedelijk omstreeks 1980 – pdf

Delen uit rapport Woning verbeteren in Amsterdam-Noord, 19 juni 1979 – pdf

Bewonersenquête Vogeldorp, R. van Nes, 20 februari 1979 – pdf

Vernieuwing waterleidingen, diverse bestanden, 4 januari 1967 – pdf

 

Niet in de tijd te plaatsen documenten:

Overzicht laatste nood- en semi-permanente woningcomplexen in Nederland – pdf

Vogeldorp op digitale informatiekaarten van o.a. gemeente – nieuwsbericht

Meest complete set bouwtekeningen Vogeldorp en Disteldorp – .zip (let op: 588 mb)

KLIC kaart, bron Kadaster, met alle leidingen/kabels Vogeldorp d.d. oktober 2020 – .zip