Linktekst

Vogeldorp

Kijk voor een uitgebreide geschiedenis inclusief voetnoten op de Wikipedia over Vogeldorp.
De documenten hieronder zijn zoveel mogelijk gerangschikt van recent (bovenaan) naar oud.

Aanbiedingsbrief complexplan Vogeldorp d.d. 29 november 2021 – pdf

Verslag bewonersenquete Vogeldorp ‘Groen en gemoedelijk’, 6 november 2020, – pdf, vragenlijst zelf – pdf, en Engelse samenvatting – pdf

Duyts rapport beantwoording constructieve vragen Vogeldorp en Disteldorp, 14 juli 2020 – pdf

Inventarisatie archiefgegevens grondwaterpeil en bodemdaling Vogeldorp, 10 oktober 2019 – pdf

Berichtje in Nieuws uit de Wijk over Verenigd Vogeldorp, nr. 30, september 2019 – jpg

Overzicht putten in Vogeldorp, juli 2019 – pdf

Wateroverlast 15 juni 2019 – pdf

Nadere motivering tegenstem De Key, april 2019 – pdf

Factsheet Vogeldorp De Key, april 2019 – pdf

Afspraken/schikking De Key e.a., 4 april 2019 – pdf

Vaststellingsovereenkomst, 19 oktober 2017 – pdf

Memo huurdersparticipatie in VvE’s, De Key – 6 december 2016 – pdf

Rapportage wateroverlast VvE Vogeldorp te Amsterdam, 1 november 2016 – pdf

Inventarisatie Bodemkwaliteit Vogeldorp, 10 maart 2016 – pdf

TNO-rapport, fase 3: Onderzoek naar de mogelijkheden van verbetermethoden, 2 september 2014 – pdf

Cultuurhistorische verkenning Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot, gemeente Amsterdam, augustus 2014 – pdf

Besluit aanwijzing rijksbeschermd stadsgezicht, 3 maart 2014 – pdf

Bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid II, juni 2013 – pdf

Toelichting aanwijzing rijksbeschermd stadsgezicht, 2012 – pdf

Vonnis rechtszaak over kosten vloerherstel VvE – De Key, 19 december 2012 – pdf

TNO-rapport, fase 2: Bepalen van het effect, het risico en de uitvoerbaarheid van het verlagen van de grondwaterstand in Disteldorp met behulp van drainage, 14 juli 2011 – pdf en bijlagen daarbij – pdf

TNO-rapport, fase 1: Onderzoek naar de bouwkundige en bouwfysische staat van de woningen, 14 april 2010 – pdf en bijlagen daarbij – pdf

Dagvaarding De Key door VvE, 24 december 2009 – pdf

Melding 1765 wet bodembescherming – sanering afgerond en goed uitgevoerd, 9 april 2009 – pdf

Fugro onderzoek, drainageplan Disteldorp en Vogeldorp, 8 september 2006 – pdf

Marietta Haffner en Marja Elsinga (TU Delft), Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp, Habiforum, september 2006 – pdf

Geschiktheidsverklaring grond, 7 mei 2003 – pdf

Splitsingsakte VvE Vogeldorp, 1 mei 2003 – pdf, splitsingstekening – pdf en het toepasselijke Modelreglement 1992 – pdf

Uitvoeringsnotitie woonomgeving Dorpen, februari 2003 – pdf

Brief verkoop woningen De Key, 18 februari 2003 – pdf

Rapport bouwadviesbureau Strackee d.d. 6 januari 2003 – pdf

Toelichting huurverhoging 2002 De Key – pdf

Buurtkrant Vogelbuurt-IJplein 2001, berichtje ‘Vogeldorp in de steigers’ – pdf

Toelichting huurverhoging 2001 De Key – pdf

Informatieboek renovatie deel 2 Vogeldorp en Disteldorp, maart 2001 – pdf

Informatieboek renovatie deel 1 en 2 Vogeldorp en Disteldorp, omstreeks 2000/2001 – pdf

Brief De Key aan Vrije Vogels afspraken rond huur, 4 januari 2001 – pdf

Redengevende omschrijving bij besluit Vogeldorp als gemeentelijk monument aan te wijzen, 2000 – pdf

Woonomgevingsplan De Nijl Architecten, 26 oktober 2000 – pdf

Openstaande acties Vogeldorp/Disteldorp, De Key, 20 september 2000 – pdf

Renovatieplan & toelichting Vogeldorp en Disteldorp, werkbezoek Guusje ter Horst, 12 juli 2000 – pdf

Bescherming Vogeldorp en Disteldorp, maart 2000 – pdf

Afspraken zittende en nieuwe huurders, datum onbekend, vermoedelijk omstreeks 2000 – pdf

Toelichting huurverhoging 2000 De Key – pdf

Memo puntentelling en huurprijs De Key, 20 september 2000 – pdf

Uitgangspunten De Nijl Architecten, 20 juli 1999 – pdf

Statuten Stichting De Wiekslag, 2 maart 1998 – pdf

KvK-uittreksel Stichting De Wiekslag, 2 maart 1998 – pdf

Akkoordverklaring OTT, 12 februari 1998 – pdf

Slotdocument van het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT), 12 februari 1998 – pdf

Antwoord fase 3, auteur onbekend, vermoedelijk in 1998 geschreven – pdf

Radio-interview Van der Eem en Van Vooren in het VPRO-radioprogramma OVT d.d. 12 oktober 1997 – mp3

M. van der Eem en C. van Vooren, Grote stadsmens en niettemin dorpeling, Maatschappelijke en historische betekenissen van de tuindorpen Disteldorp, Vogeldorp en tuindorp Oostzaan, Vrije Universiteit, oktober 1997 – pdf

Informatiebrochure voor bewoners Het Woningbedrijf Amsterdam, september 1996 – pdf

D66 fractiebulletin Amsterdam-Noord, thema: toekomst tuindorpen, 1996 – pdf

Brief Vrije Vogels, 20 mei 1996 – pdf

Woningbedrijf Amsterdam, ‘Project Voorstel. Plan van aanpak 3 tuindorpen in Noord: Tuindorp Oostzaan, Disteldorp, Vogeldorp‘, december 1995 – pdf

’Vogeldorp moet blijven voor mensen met laag inkomen’, vermoedelijk krantenartikel, vermoedelijk verschenen in 1995 – pdf

Woonwensen onderzoek Disteldorp, december 1994 – pdf

Bewonersenquête Vogeldorp, Spaan, Munnikendam en Nelis, 10 september 1993 – pdf

Frank Smit, ‘Vogeldorp als bijzonder complex in toekomstig wooncentrum rond het IJ’, 10 september 1993 – pdf

Frank Smit, Reactie op de Uitgangspunten voor een plan van aanpak voor Vogeldorp, 5 april 1993 – pdf

Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940, Bakker en Van de Poll, passage betreffende Vogeldorp, 1992 – pdf

Onderzoek naar mogelijkheden behoud tuinwijkjes, artikel van vermoedelijk omstreeks 1980 – pdf

Delen uit rapport Woning verbeteren in Amsterdam-Noord, 19 juni 1979 – pdf

Bewonersenquête Vogeldorp, R. van Nes, 20 februari 1979 – pdf

Vernieuwing waterleidingen, diverse bestanden, 4 januari 1967 – pdf

 

Niet in de tijd te plaatsen documenten:

Overzicht laatste nood- en semi-permanente woningcomplexen in Nederland – pdf

Vogeldorp op digitale informatiekaarten van o.a. gemeente – nieuwsbericht